ឈ្មោះ

: ហាក់ ប៊ុនធួន

ជំនាញឯកទេស

: ក្សេត្រសាស្រ្ត/ គ្រប់គ្រង

តួនាទីការងារ

: នាយករងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

លេខទំនាក់ទំនង

: 012268722 / + 855-12-268-722

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

 • ២០១៨-បច្ចុប្បន្ន នាយករងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិយកថាប្រភេ
 • ២០១៧-២០១៨ នាយករងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋបា
 • ២០១២-២០១៧ អនុប្រធានការិយាល័យបង្កាត់ពូជ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
 • ២០០២-២០១២ មន្ត្រីស្រាវជ្រាវបង្កាត់ពូជ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
 •  

 

ប្រវត្តការសិក្សា:

 • ២០០៣ បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រក្សេត្រសាស្រ្ត​ នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម​
 • ចូលរួមជាមួយគំរោង “ ការធ្វើឲ្យប្រសើឡើងក្នុងការអនុវត្តកសិកម្មលើកៅស៊ូដោយផ្អែកលើអន្តរអំពើរវាងកៅស៊ូ ដំណាំ និង លក្ខណបរិស្ថាន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”

 

សហការអន្តរជាតិ:

 • CIRAD
 • ទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ(AFD)

 

ភាពជោគជ័យ:

   មេដាយ៖

 • ២០១៧ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសការងារមេដាយ​សុវត្ថារា ថ្នាក់អស្សឫទ្ធិ
 • ២០១២ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
 • ២០០៩ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់
 • ២០០៧ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ

 

ការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទ៖:

 • 2016: Yield Performance of 8 Rubber Clones after 14 years of Tapping in Cambodia (Conference paper)
 • 2016: Early Clonal Selection of Hevea Brasiliensis Based on Latex Physiological Parameters in Cambodia (Conference paper)