ល.រ ចំណងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ឯកសារទាញយក
1 ក្រុមហ៊ុន/ចំការកៅស៊ូៈ ស្វីហ្វ រីសសស៍ (ខេមបូឌា) លីមីធីត អាសយដ្ឋានៈ ភូមិរោងចក្រ ឃុំស្នួល ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ 22 Feb 2022 ទាញយក