រូបតំណាង យ៉ាន់ សុខួច
ឈ្មោះ

: យ៉ាន់ សុខួច

ជំនាញឯកទេស

: គណនេយ្យ

តួនាទីការងារ

: មន្រ្តីនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

លេខទំនាក់ទំនង

: 070 903 666

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​2021- បច្ចុប្បន្ន មន្រ្តីនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • 2016: បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ ពីសកលវិឡាល័យន័រតុ