រូបតំណាង សួន ភារៈ
ឈ្មោះ

: សួន ភារៈ

ជំនាញឯកទេស

: គីមីវិទ្យា

តួនាទីការងារ

: មន្ត្រី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

លេខទំនាក់ទំនង

: 0967 734 786

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៍ការងារ

  • ២០២០-បច្ចុប្បន្ន៖ មន្ត្រីការិយាល័យដាំដុះ និងការពារ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០១៤-២០១៨៖ បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ ជំនាញគីមី នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
  • ២០១១-២០១៤៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៅវិទ្យាល័យព្រះមហាក្សត្រិយានីកុសុមះ