រូបតំណាង ហ៊ន់ វុទ្ធា
ឈ្មោះ

: ហ៊ន់ វុទ្ធា

ជំនាញឯកទេស

: គ្រប់គ្រងទូទៅ

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានស្ថានីយពិសោន៍

លេខទំនាក់ទំនង

: 088 363 5000

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​២០២០-បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានស្ថានីយពិសោធន៍ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
  • ២០១៨ មន្រ្តីការិយាល័យបង្កាត់ពូជ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • 2015-2017 បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅ នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង់
  • 2011-2015 បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្យាល័យ វេស្ទើន

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

  • ២០២៣ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ