រូបតំណាង រតនា រ៉ាឌី
ឈ្មោះ

: រតនា រ៉ាឌី

ជំនាញឯកទេស

: ហិរញ្ញវត្ថុ

តួនាទីការងារ

: មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

លេខទំនាក់ទំនង

: 089 899 914 / 010 899 978

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៍ការងារ

  • ២០២១-បច្ចុប្បន្ន៖ មន្រ្តីនៃការិយាល័យផែនការ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០២០៖ បញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “ជំនាញការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ”
  • ២០១៨-២០១៩៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ធុរកិច្ច ឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ធនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
  • ២០១៤-២០១៨៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងភ្នំពេញ
  • ២០១២-២០១៥៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញសេដ្ឋកិច្ច នៅវិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសច្ចៈ
  • ២០០៦-២០១២៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៅវិទ្យាល័យអនុវត្ត