រូបតំណាង មាស សុទ្ធី
ឈ្មោះ

: មាស សុទ្ធី

ជំនាញឯកទេស

: សេដ្ឋកិច្ច

តួនាទីការងារ

: នាយករងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

លេខទំនាក់ទំនង

: 011956568

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​២០១៥-បច្ចុប្បន្ន នាយករងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩៩-២០១៥ អនុប្រធានការិយាល័យ​គណនេយ្យ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩៧-១៩៩៩ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៨៩-១៩៩៧ មន្រ្តី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ១៩៨៩ បរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្ម នៃវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

  • ២០១៦ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសសុវត្ថរា ថ្នាក់អស្សឫទ្ធិ
  • ២០១១ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
  • ២០០៧ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់
  • ២០០៤ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ