រូបតំណាង ស៊ឹម តូ
ឈ្មោះ

: ស៊ឹម តូ

ជំនាញឯកទេស

: គ្រប់គ្រងទីផ្សារ

តួនាទីការងារ

: នាយករងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

លេខទំនាក់ទំនង

: 012911919

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ២០០៤-បច្ចុប្បន្ន នាយករងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩៩ ជំនួការ ក្រសួងការពារជាតិ

 

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ១៩៩៧ បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងទីផ្សា​រ នៃសកលវិទ្យាល័យ​វេទមហាស្សី

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

  • ២០១១ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសសុវត្ថរា ថ្នាក់អស្សឫទ្ធិ
  • ២០០៧ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស