រូបតំណាង ហ៊ឹម បូរ៉ា
ឈ្មោះ

: ហ៊ឹម បូរ៉ា

ជំនាញឯកទេស

:

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានស្ថានីយ៍អនុវត្ត

លេខទំនាក់ទំនង

: 012672180

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានស្ថានីយ៍អនុវត្ត នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៨៨ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ១៩៨៧ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូម

ភាពជោគជ័យ

  • មេដាយ៖
  • ២០១៥ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
  • ២០១០ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់
  • ២០០៥ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ