រូបតំណាង ងួន ឡៃអ៊ីន
ឈ្មោះ

: ងួន ឡៃអ៊ីន

ជំនាញឯកទេស

: គ្រប់គ្រង

តួនាទីការងារ

: ប្រធានស្ថានីយ៍​ពិសោធន៍

លេខទំនាក់ទំនង

: 012972293

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​១៩៩៧-បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានស្ថានីយ៍អនុវត្ត នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩១-១៩៩៧ មន្ត្រី អគ្គនាយកដ្ឋានចំការកៅស៊ូ
  • ១៩៨៦-១៩៩១ បុគ្គលិកបច្ចេកទេស​ នៃក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូជុប

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ២០០៧ បរិញ្ញាបត្រ កសិកម្ម​ នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូង

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

  • ២០១៤ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
  • ២០១០ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់
  • ២០០៥ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ