រូបតំណាង ផេង ភារុណ
ឈ្មោះ

: ផេង ភារុណ

ជំនាញឯកទេស

:

តួនាទីការងារ

: ប្រធានការិយាល័យ សរីរវិទ្យា និងអាជីវកម្ម

លេខទំនាក់ទំនង

: 012449431

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

 • ​២០១៨-បច្ចុប្បន្ន ប្រធានការិយាល័យ សរីរវិទ្យា និងអាជីវកម្ម នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
 • ២០១២-២០១៨ អនុប្រធានការិយាល័យបង្កាត់ពូជ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
 • ២០១៩-២០១២ មន្រ្តីការិយាល័យបង្កាត់ពូជ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
 • ២០០៥-២០០៩ មន្រ្តីការិយាល័យរដ្ឋបាល នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា:

 • ២០១០ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងចំរុះដើម្បីកសិកម្ម នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូង
 • ២០០៨ បរិញ្ញាបត្រ ក្សេត្រសាស្ត្រនៃសកលវិទ្យាល័យជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

 • ២០១៥ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសសុវត្ថរា ថ្នាក់អស្សឫទ្ធិ
 • ២០១២ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
 • ២០០៩ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ

ការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទ៖:

 • 2016: Early Clonal Selection of Hevea Brasiliensis Based on Latex Physiological Parameters in Cambodia (Conference paper)
 • 2016: Yield Performance of 8 Rubber Clones after 14 years of Tapping in Cambodia (Conference paper)
 • 2011: Hevea Brasiliensis: Result from the Cambodian Large Scale Clone Trials in 2011 (IRRDB International Rubber Conference)