រូបតំណាង រត័្ន សិទ្ធី
ឈ្មោះ

: រត័្ន សិទ្ធី

ជំនាញឯកទេស

:

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យបង្កាត់ពូជ

លេខទំនាក់ទំនង

: 086788865

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យបង្កាត់ពូជ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា.
  • ២០០៣ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០១១ បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម នៃសកលវិទ្យាល័យកសិកម្មកំពង់ចាម

ភាពជោគជ័យ

  • មេដាយ៖
  • ២០១៧ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
  • ២០១២ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់
  • ២០០៨ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ