រូបតំណាង យុង វណ្ណៈ
ឈ្មោះ

: យុង វណ្ណៈ

ជំនាញឯកទេស

: បច្ចេកទេសដាំដុះកៅស៊ូ និងការពារ / ជម្ងឺកៅស៊ូ

តួនាទីការងារ

: ប្រធានការិយាល័យដាំដុះ និងការពារ

លេខទំនាក់ទំនង

: 012696959

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​២០១៨-បច្ចុប្បន្ន ប្រធានការិយាល័យដាំដុះ និងការពារ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ២០១២-២០១៨ អនុប្រធានការិយាល័យដាំដុះនិងការពារដំណាំកៅស៊ូ
  • ១៩៩៨-២០១២ មន្ត្រីការិយាលយ័ដាំដុះនិងការពារដំណាំកៅស៊ូ

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ២០០៦ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម នៃសកលវិទ្យាល័យCUP
  • ២០០៤ បរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទ នៃសកលវិទ្យាល័យCUP
  • ១៩៩៧ មធ្យមក្សេត្រសាស្រ្ត នៃសាលាមធ្យមសិក្សាកសិកម្មព្រែកលៀប 

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

  • ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់