រូបតំណាង ស៊ាង វិសាល
ឈ្មោះ

: ស៊ាង វិសាល

ជំនាញឯកទេស

: គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

តួនាទីការងារ

: ប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

លេខទំនាក់ទំនង

: 017971022

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​២០១៨ មន្រ្តីការិយាល័យគណនេយ្យនិងហិរិញ្ញវត្ថុ នៃ​វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ២០១១ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគណនេយ្យ នៃសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា
  • ២០១៤ បរិញ្ញាបត្រ គណនេយ្យ នៃវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា