រូបតំណាង ហែន ចាន់ណាវុធ
ឈ្មោះ

: ហែន ចាន់ណាវុធ

ជំនាញឯកទេស

: គណនេយ្យ និងហិរិញ្ញវត្ថុ

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរិញ្ញវត្ថុ

លេខទំនាក់ទំនង

: 092225540

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ២០១៨-បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរិញ្ញវត្ថុ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩៧-២០១៨ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩៣-១៩៩៧ មន្រ្តី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​២០១៨-បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរិញ្ញវត្ថុ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩៧-២០១៨ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩៣-១៩៩៧ មន្រ្តី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ២០០៤ បរិញ្ញាបត្រ ពាណិជ្ជសាស្រ្ត នៃវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ចសាស្ត្រ

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

  • ​២០១៥ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
  • ២០១២ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់
  • ២០០៨ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ឋ