រូបតំណាង អ៊ាន និស្ស័យ
ឈ្មោះ

: អ៊ាន និស្ស័យ

ជំនាញឯកទេស

: បច្ចេកទេសមន្ទីពិសោធន៏វិស្កូស៊ីធី

តួនាទីការងារ

: មន្ត្រីមន្ទីពិសោធន៍ជាតិយថាប្រភេទ

លេខទំនាក់ទំនង

: 086680268

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ១៩៩១-បច្ចុប្បន្ន មន្ត្រីមន្ទីពិសោធន៍ជាតិយថាប្រភេទ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ១៩៩១: បឋមក្សេត្រសាស្រ្ត ​នៃសកលវិទ្យាល័យព្រែកលាប