រូបតំណាង គឹម សារ៉េត
ឈ្មោះ

: គឹម សារ៉េត

ជំនាញឯកទេស

: បច្ចេកទេសមន្ទីពិសោធន៏គីមី

តួនាទីការងារ

: មន្ត្រីមន្ទីពិសោធន៍ជាតិយថាប្រភេទ

លេខទំនាក់ទំនង

: 0969727063 / 0969727063

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ១៩៨៩-បច្ចុប្បន្ន មន្ត្រី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ១៩៨៩ បឋមគីមី ​នៃសកលវិទ្យាល័យអាល្លីម៉ង