ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ លម្អិត


លោក ភាណ ជេដ្ឋា ប្រធានការរិយាល័យបង្កាតពូជ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីលទ្ធផលការងារស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន