ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ លម្អិត


កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី ការរៀបចំអនុសាសន៍ក្លូនកៅស៊ូនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣-២០២៥