ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ លម្អិត


កិច្ចពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងារក្នុង ខែមេសា និងលើកទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២