ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ លម្អិត


ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូ CIRAD, IRD និង GDA នៅស្ថានីយពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា