រូបតំណាង ប៉ុក សាខន
ឈ្មោះ

: ប៉ុក សាខន

ជំនាញឯកទេស

: ​គ្រប់គ្រង

តួនាទីការងារ

: ប្រធានស្ថានីយ៍អនុវត្ត

លេខទំនាក់ទំនង

: 012778814

អ៊ីម៉ែល

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ​១៩៨៩ បរិញ្ញាបត្រវិស្វករ ក្សេត្រសាស្ត្រ នៃសកលវិទ្យាល័យធូឌឹក ប្រទេសវៀតណាម

ភាពជោគជ័យ

  • មេដាយ៖
  • ២០១៤ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសសុវត្ថរា ថ្នាក់អស្សឫទ្ធិ
  • ២០១០ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
  • ២០០៨ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់
  • ២០០៧ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ