រូបតំណាង កូវ អាន
ឈ្មោះ

: កូវ អាន

ជំនាញឯកទេស

: រដ្ឋបាល និងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

តួនាទីការងារ

: ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល

លេខទំនាក់ទំនង

: 081867007

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​១៩៩៩-បច្ចប្បន្ន៖ ការងាររដ្ឋបាលនិងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ២០០៦ បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងធនធាមនុស្ស​​ នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

 

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

  • ២០១៩ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសការងារថ្នាក់មេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់សេនា
  • ២០១៤ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសការងារមេដាយ​សុវត្ថារា ថ្នាក់អស្សឫទ្ធិ
  • ២០១០ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារ​ថ្នាក់ ​មាស
  • ២០០៧ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ​ប្រាក់
  • ២០០៣ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ​សំរិទ្ធ