រូបតំណាង សាញ់ សុគន្ធ
ឈ្មោះ

: សាញ់ សុគន្ធ

ជំនាញឯកទេស

: គ្រប់គ្រងធុរ:កិច្ច

តួនាទីការងារ

: មន្រ្តីការិយាល័យដាំដុះ និងការពារ

លេខទំនាក់ទំនង

: 012273483

អ៊ីម៉ែល

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០១២-២០១៤ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពានិជ្ជកម្ម នៃសកលវិទ្យាល័យ ឯកទេសនៃកម្ពុជា

២០០៦-២០១០ បរិញ្ញាបត្រ ភាសាអង់គ្លេស នៃសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា